Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10338
Nhan đề: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Hữu Phúc
Tác giả: Đài, Nguyễn Thị Trang
Từ khoá: Kế toán doanh thu
Xác định kết quả hoạt động kinh doanh
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kế toán. DT7KT1
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10338
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7KT1 - DKT117049 - NGUYEN THI TRANG DAI - KTXDKQKD CONG TY TNHH HUU PHUC.pdf925,75 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.