Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10344
Nhan đề: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH TM-DV-XNK Trung Hưng
Tác giả: Khánh, Lê Hồng
Từ khoá: Kế toán doanh thu
Xác định kết quả hoạt động kinh doanh
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kế toán. DT7KT1
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10344
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7KT1 - DKT117104 - LE HONG KHANH - KT XDKQKD CTY TRUNG HUNG QUY IV2015.pdf2,42 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.