Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10349
Nhan đề: Phân tích tình hình quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh của Qũy tín dụng nhân dân Mỹ Phước, thành phố long xuyên tỉnh An Giang giai đoạn 2010-2012
Tác giả: Kiều, Nguyễn Thị Diễm
Từ khoá: Kế toán doanh nghiệp
Tín dụng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Hoạt động kinh doanh
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: CĐTN Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp.DT5TK2 hệ VLVH
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10349
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh
CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH5KT2-Nguyen Thi Diem Kieu HT.pdf1,23 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.