Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10351
Nhan đề: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty địa ốc An Giang
Tác giả: Ngọc, Huỳnh Kim
Từ khoá: Kế toán doanh nghiệp
Kế toán
Kế toán chi phí
Kế toán chi phí sản xuất
Giá thành sản phẩm
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: CĐTN Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp.DT5TK2 hệ VLVH
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10351
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh
CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T5KT2 - Huynh Kim Ngoc HT.pdf1,15 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.