Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10352
Nhan đề: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại xí nghiệp lương thực Mỹ Thới - CN công ty TNHH MTV lương thực TPHCM
Tác giả: Đào, Hồ Thị Trúc
Từ khoá: Kế toán doanh thu
Xác định kết quả hoạt động kinh doanh
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kế toán. DT7KT1
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10352
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanhItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.