Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10361
Nhan đề: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm gạo tại công ty cổ phần Gentraco - Công nghiệp chế biến kinh doanh gạo XK số 1
Tác giả: Ngân, Nguyễn Thị Thủy
Từ khoá: Kế toán chi phí
Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kế toán. DT7KT2
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10361
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7kt2-dkt117136-NguyenThiThuyNgan-TaphopCPSXvatinhgiathanh.pdf2,22 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.