Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10364
Nhan đề: Kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH một thành viên Lê Văn Tiền
Tác giả: Kim, Dương Thị Mỹ
Từ khoá: Kế toán doanh thu
Kế toán bán hàng
Xác định kết quả kinh doanh
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. DT5KT1
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10364
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT5KT1-Duong Thi My Kim.pdf863,05 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.