Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10371
Nhan đề: Nhân viên thực tập tại phòng khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh Tây Đô
Tác giả: Anh, Lê Thị Minh
Từ khoá: Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Nhân viên
Quản lí nhân sự
Kinh tế quốc tế
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kinh tế Quốc tế.15KQ
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10371
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15KQ-LE THI MINH ANH-DKQ141941.pdf800,23 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.