Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10373
Nhan đề: Phân tích tình hình huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt - Chi Nhánh AG
Tác giả: Mai, Khưu Thị Xuân
Từ khoá: Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Huy động vốn
Vốn ngân hàng
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. DT5KT1
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10373
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT5KT1-Khuu Thi Xuan Mai.pdf1,04 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.