Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10375
Nhan đề: Thực tập vị trí tư vấn viên tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Anh ngữ Vietop
Tác giả: Bích, Lê Thị Ngọc
Từ khoá: Công ty tư nhân
Nhân viên
Công ty TNHH Anh Ngữ Vietop
Kinh tế quốc tế
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kinh tế Quốc tế.15KQ
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10375
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15KQ-LE THI NGOC BICH-DKQ141944.pdf829,1 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.