Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10376
Nhan đề: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân Lộc Quí
Tác giả: Nhân, La Văn
Từ khoá: Kế toán
Kế toán doanh thu
Xác định kết quả kinh doanh
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. DT5KT1
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10376
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT5KT1-La Van Nhan.pdf694,28 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.