Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10377
Nhan đề: Nhân viên sale và marketing ở Jollibee Co.opmart
Tác giả: Trân, Nguyễn Diệp Huyền
Từ khoá: Công ty tư nhân
Chiêu thị
Tiếp thị
Kinh tế quốc tế
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kinh tế Quốc tế.15KQ
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10377
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15KQ-NGUYEN DIEP HUYEN TRAN-DKQ141982.pdf1,03 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.