Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10378
Nhan đề: Nhân viên phòng xuất nhập khẩu tại công ty cổ phần Nam Việt
Tác giả: Lý, Nguyễn Dương Thanh
Từ khoá: Công ty cổ phần Nam Việt
Nhân viên
Kinh tế quốc tế
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kinh tế Quốc tế.15KQ
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10378
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15KQ-NGUYEN DUONG THANH LY-DKQ141958 (1).pdf1,12 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.