Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10386
Nhan đề: Mô tả công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại Công ty Điện lực An Giang
Tác giả: Thúy, Võ Ngọc
Từ khoá: Kế toán doanh nghiệp
Thuế giá trị gia tăng
Kế toán
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kế toán. DH5KT1
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10386
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dh15kt1-vongocthuy-dkt141654.pdf5,83 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.