Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10389
Nhan đề: Kê toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại chi nhánh Nhà hàng - Khách sạn Hòa Bình 1 An Giang
Tác giả: Mai, Lê Thị Trúc
Từ khoá: Lương
Kế toán
Kế toán tiền lương
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. DT5KT1
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10389
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT5KT1-Le Thi Truc Mai.pdf607,77 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.