Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10391
Nhan đề: Kế toán doanh thu, giá vốn của hoạt động tư vấn thiết kế tại Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Đông Khang
Tác giả: Tiên, Phan Ý
Từ khoá: Kế toán doanh nghiệp
Kế toán doanh thu
Công ty cổ phần
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kế toán. DH5KT2
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10391
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15KT2 - PHAN Y TIEN - DKT142037.pdf2,38 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.