Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10392
Nhan đề: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại chi nhánh Mỹ Thới- công ty TNHH Bình Tây
Tác giả: Em, Ngô Thị Thảo
Từ khoá: Kế toán
Kế toán doanh nghiệp
Xác định kết quả kinh doanh
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. DT5KT1
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10392
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT5KT1-Ngo Thi Thao Em.pdf1,23 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.