Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10394
Nhan đề: Kế toán nguyên liệu, vật liệu tại công ty cổ phần bê tông Ly Tâm An Giang
Tác giả: Phương, Võ Thị Trường
Từ khoá: Kế toán doanh nghiệp
Kế toán doanh thu
Kinh doanh
Kế toán nguyên vật liệu
Công ty cổ phần
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kế toán. DH5KT2
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10394
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15KT2-VO THI TRUONG PHUONG-DKT141631.pdf2,77 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.