Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10395
Nhan đề: Mô tả quá trình làm việc của kế toán bán hàng tại Trung tâm kinh doanh VNPT An Giang
Tác giả: Vi, Nguyễn Huỳnh Tường
Từ khoá: Kế toán doanh nghiệp
Công ty viễn thông
Kế toán doanh thu
Kinh doanh
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kế toán. DH5KT2
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10395
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15KT2- NGUYEN HUYNH TUONG VI-DKT142043.pdf814,12 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.