Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10417
Nhan đề: Tìm hiểu quy trình xử lý chứng từ thu ngân sách nhà nước trên phần mềm quản lý thuế tại Chi cục Thuế huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
Tác giả: Phụng, Bùi Kim
Từ khoá: Kế toán doanh nghiệp
Kế toán doanh thu
Quản lý chứng từ
Thuế
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kế toán. DH5KT2
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10417
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15KT2-BuiKimPhung-DKT141626.pdf2,75 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.