Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10422
Nhan đề: Phân tích tác động của môi trường đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH may xuất nhập khẩu Đức Thành 2
Tác giả: Diễm, Nguyễn Thị
Từ khoá: Cạnh tranh
Công ty tư nhân
Công ty may
Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Quản trị kinh doanh. 7QT1 hệ VLVH
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10422
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT7QT1-DQT117443-NGUYEN THI DIEM.pdf1,39 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.