Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10434
Nhan đề: Quy trình cho vay bổ sung vốn lưu động đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh An Giang
Tác giả: Tiên, Nguyễn Thị Cẩm
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Vốn lưu động
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tín dụng cá nhân
Vay vốn ngân hàng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: CĐTN Chuyên ngành Quản trị kinh doanh.DH15QT
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10434
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh
CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15QT-NGUYEN THI CAM TIEN-DQT141855.pdf639,12 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.