Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10444
Nhan đề: Thực tập vị trí nhân viên bán hàng tại công ty cổ phần thương mại Nguyễn Kim Long Xuyên
Tác giả: Duyên, Nguyễn Thị Mỹ
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Công ty cổ phần
Nhân viên
Kinh doanh
Quản lí nhân sự
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: CĐTN Chuyên ngành Quản trị kinh doanh.DH15QT
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10444
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15QT-NGUYEN THI MY DUYEN-DQT141768.pdf1,04 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.