Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10447
Nhan đề: Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam chi nhánh An Giang
Tác giả: Duy, Nguyễn Văn
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Quan hệ khách hàng
Nhân viên
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: CĐTN Chuyên ngành Quản trị kinh doanh.DH15QT
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10447
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15QT-NGUYEN VAN DUY-DQT141766.pdf1,22 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.