Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10454
Nhan đề: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm gạo tại DNTN Phước Hiệp
Tác giả: Minh, Trần Ngọc
Từ khoá: Kế toán chi phí
Công ty tư nhân
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. 7KT1 hệ VLVH
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10454
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT7KT1-DKT117132-TRAN NGOC MINH.pdf857,25 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.