Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10460
Nhan đề: Vị trí quản lý bán lẻ tại công ty TNHH sản xuất - thương mại - dịch vụ vàng Trí Thành
Tác giả: Phương, Nguyễn Thị Kim
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Dịch vụ bán lẻ
Kinh doanh
Công ty tư nhân
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: CĐTN Chuyên ngành Quản trị kinh doanh.DH15QT
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10460
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15QT-NGUYENTHIKIMPHUONG-DQT142203.pdf749,99 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.