Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10462
Nhan đề: Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam - chi nhánh Long Xuyên An Giang
Tác giả: Mai, Phạm Thị Tuyết
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Nhân viên ngân hàng
Quản lí nhân sự
Khách hàng cá nhân
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: CĐTN Chuyên ngành Quản trị kinh doanh.DH15QT
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10462
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15QT-PHAM THI TUYET MAI-DQT141793.pdf678,49 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.