Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10464
Nhan đề: Chuyên viên phát triển kinh doanh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á - chi nhánh An Giang
Tác giả: Tài, Trần Công
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Nhân viên ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: CĐTN Chuyên ngành Quản trị kinh doanh.DH15QT
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10464
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15QT-TRAN CONG TAI-DQT141832.pdf275,83 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.