Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10466
Nhan đề: Thực tập vị trí nhân viên quản lí kho công ty TNHH Đại Tín
Tác giả: Thảo, Trần Thị Thanh
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Nhân viên
Công ty tư nhân
Quản lí nhân sự
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: CĐTN Chuyên ngành Quản trị kinh doanh.DH15QT
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10466
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15QT-TRAN THI THANH THAO-DQT141843.pdf572,18 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.