Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10467
Nhan đề: Tìm hiểu hoạt động cho vay cá nhân - ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội (MB Bank) - chi nhánh An Giang - phòng giao dịch Chợ Mới
Tác giả: Lợi, Trịnh Tấn
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Vay vốn ngân hàng
Vay vốn, Cá nhân
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: CĐTN Chuyên ngành Quản trị kinh doanh.DH15QT
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10467
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15QT-TRINH TAN LOI-DQT141790.pdf948,33 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.