Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10469
Nhan đề: Mô tả công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại công ty Cổ phần bê tông ly tâm An Giang
Tác giả: Anh, Châu Thị Hồng
Từ khoá: Kế toán doanh nghiệp
Kế toán tiền mặt
Công ty cổ phần
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kế toán. DH5KT2
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10469
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15KT2-CHAU THI HONG ANH-DKT141552.pdf873,31 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.