Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10474
Nhan đề: Mô tả kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại chi nhánh công ty TNHH MTV Duy Môtô - Nhà phân phối Trần Duy
Tác giả: Dương, Hồ Nguyễn Thùy
Từ khoá: Kế toán doanh nghiệp
Kế toán doanh thu
Kế toán thuế
Kế toán chi phí
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kế toán. DH5KT2
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10474
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15KT2-HO NGUYEN THUY DUONG-DKT141562.pdf841,64 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.