Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10484
Nhan đề: Mô tả công tác kế toán tài sản cố định tại công ty Điện lực An Giang
Tác giả: Linh, Ngô Lam
Từ khoá: Kế toán doanh nghiệp
Công ty tư nhân
Công ty Điện lực
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kế toán. DH5KT2
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10484
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dh15kt2-ngo lam linh-dkt142011.pdf824,35 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.