Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10503
Nhan đề: Quy trình cho vay ngắn hạn vật tư nông nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội phòng giao dịch Châu Phú giai đoạn 2015-2017
Tác giả: Thắm, Lê Hông
Từ khoá: Tài chính doanh nghiệp
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Vay vốn ngân hàng
Tín dụng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: CĐTN Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp.DH15TC
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10503
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15TC - LE HONG THAM - DTC141923.pdf1,18 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.