Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10539
Nhan đề: Kế toán thu - chi ngân sách tại UBND phường Mỹ Thới năm 2017
Tác giả: Phụng, Phan Thị Mỹ
Từ khoá: Tài chính doanh nghiệp
Kế toán doanh thu
Kế toán chi phí
Kế toán
Ngân sách
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: CĐTN Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp.DH15TC
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10539
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15TC - PHAN THI MY PHUNG - DTC141916.pdf996,98 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.