Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10543
Nhan đề: Tình hình huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần phương đông - chi nhánh An Giang
Tác giả: Hiếu, Trần Lê
Từ khoá: Tài chính doanh nghiệp
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Vay vốn ngân hàng
Huy động vốn
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: CĐTN Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp.DH15TC
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10543
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15TC - TRAN LE HIEU - DTC142255.pdf968,88 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.