Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10603
Nhan đề: Quy trình bán hàng tại công ty dịch vụ mobifone khu vực 9 – Mobifone tỉnh An Giang
Tác giả: Tuyền, Nguyễn Thị Mộng
Từ khoá: Kế toán doanh nghiệp
Kinh doanh
Công ty cổ phần
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kế toán. DH5KT2
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10603
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15KT2-NGUYEN THI MONG TUYEN-DKT141674.pdf1,24 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.