Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10605
Nhan đề: Phân tích tình hình huy động vốn tại Qũy tín dụng nhân dân Mỹ Hòa phòng giao dịch số 1 chi nhánh Mỹ Xuyên
Tác giả: Huyền, Nguyễn Thị Ngọc
Từ khoá: Kế toán doanh nghiệp
Vay vốn ngân hàng
Tín dụng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kế toán. DH5KT2
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10605
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15KT2-NGUYEN THI NGOC HUYEN-DKT141577.pdf895,23 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.