Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10611
Nhan đề: Thực trạng cho vay giải quyết việc làm tại ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh An Giang
Tác giả: Ngân, Nguyễn Thị Kim
Từ khoá: Vay vốn ngân hàng
Tín dụng
Giải quyết việc làm
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tài chính ngân hàng
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Tài chính ngân hàng. 7NH hệ VLVH
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10611
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT7NH - DNH117334 - NGUYEN THI KIM NGAN.pdf1,19 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.