Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10617
Nhan đề: Quy trình bán hàng tại công ty TNHH Khải Duyên
Tác giả: Trinh, Trần Thị Thúy
Từ khoá: Kế toán doanh nghiệp
Bán hàng
Quản lý phân phối
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kế toán. DH5KT2
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10617
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15KT2-TRAN THI THUY TRINH-DKT141671.pdf1,17 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.