Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10619
Nhan đề: Mô tả quy trình kế toán bán hàng tại công ty TNHH Trường Thắng
Tác giả: Thanh, Trương Ngọc Tuyết
Từ khoá: Kế toán doanh nghiệp
Kế toán doanh thu
Kế toán chi phí
Kế toán bán hàng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kế toán. DH5KT2
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10619
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15KT2-TRUONG NGOC TUYET THANH-DKT141644.pdf866,2 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.