Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10623
Nhan đề: Quy trình, nghiệp vụ cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách Xã hội - Chi nhánh An Giang
Tác giả: Vân, Lưu Thị Kiều
Từ khoá: Tài chính ngân hàng
Tín dụng tiêu dùng
Vay vốn ngân hàng
Người nghèo
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. DH15NH
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10623
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15NH - LUU THI KIEU VAN - DNH142169.pdf573,04 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.