Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10649
Nhan đề: Tìm hiểu về hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong - chi nhánh Cần Thơ
Tác giả: Phương, Đoàn Nguyễn Công
Từ khoá: Tài chính doanh nghiệp
Vay vốn ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tín dụng tiêu dùng
Vay vốn cá nhân
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: CĐTN Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp.DH15TC
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10649
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15TC-CAO THI KIM QUYEN-DTC142312.pdf671,67 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.