Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10654
Nhan đề: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Một thành viên khai thác chế biến đá An Giang
Tác giả: Thiện, Trầm Hữu
Từ khoá: Kế toán
Kế toán chi phí
Kế toán doanh nghiệp
Giá thành sản phẩm
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. DT5KT1
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10654
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT5KT1-Tram Huu Thien.pdf936,39 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.