Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10655
Nhan đề: Quy trình quản lý khoản phải thu của công ty cổ phần XNK Ngọc Quang Phát
Tác giả: Tiên, Hà Thị Cẩm
Từ khoá: Tài chính doanh nghiệp
Công ty cổ phần
Công ty xuất nhập khẩu
Doanh nghiệp
Tài chính
Năm xuất bản: 2018
Mô tả: CĐTN Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp.DH15TC
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10655
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh
CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15TC-HA THI CAM TIEN-DTC142331.pdf1,31 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.