Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10659
Nhan đề: Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh An Giang giai đoạn 2015-2017
Tác giả: Thảo, Nguyễn Thị Kim
Từ khoá: Tài chính ngân hàng
Tín dụng ngân hàng
Vay vốn ngân hàng
Tín dụng tiêu dùng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. DH15NH
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10659
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15NH - NGUYEN THI KIM THAO - DNH142137.pdf1,17 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.