Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10660
Nhan đề: Thẩm định tín dụng khách hàng doanh nghiệp vừa, nhỏ lĩnh vực xăng dầu của Ngân hàng HDBANK chi nhánh An Giang
Tác giả: Phụng, Nguyễn Đức Nhi
Từ khoá: Tài chính ngân hàng
Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Tài chính tín dụng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. DH15NH
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10660
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15NH - NGUYEN DUC NHI PHUNG - DNH141729.pdf1,14 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.