Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10668
Nhan đề: Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn tại Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Long Điền B
Tác giả: Trâm, Cao Thị Diệu
Từ khoá: Vay vốn ngân hàng
Tín dụng
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. DT5KT1
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10668
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T5KT1- Cao Thi Dieu Tram.pdf1,39 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.