Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10669
Nhan đề: Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hồng Phúc
Tác giả: Vân, Lê Thị Bích
Từ khoá: Kế toán
Tiền lương
Khoản trích theo lương
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. DT5KT1
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10669
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T5KT1- Le Thi Bich Van.pdf915,61 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.