Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10672
Nhan đề: Phân tích rủi ro tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Thoại Sơn - Tỉnh An Giang
Tác giả: Thoa, Thái Thị Hồng
Từ khoá: Tín dụng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. DT5KT1
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10672
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T5KT1-Thai Thi Hong Thoa.pdf1,46 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.